Skip links

Fasaden på Dahles Auto som er en del av Glemmen Gård Næringspark.

Fra gård til næringspark

Glemmen Gård utnytter området til industri/kontor- og forretningsformål. Næringsparken er på 110 mål – samt 21 mål parkanlegg – beliggende ved Råbekken/Dikeveien hvor det har funnet sted en betydelig næringsutvikling de siste tiårene.
De aktuelle arealene er godt tilrettelagt for næringsvirksomhet:
• Tomtene er flate med opparbeidet infrastruktur.
• Det er kort adkomst til hovedveisystemet.
• Området er omgitt av eksisterende næringsvirksomhet.

Det aktuelle arealet ligger midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg, “Glommabyen”, i nær tilknytning til E6, i et av de mest attraktive næringsområdene i Østfold.

Glemmen Gård ligger inntil Rv. 109 som er hovedaksen mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Det er det viktigste næringsområdet på denne strekningen og årsdøgn-trafikken er på ca. 26 000 passerende kjøretøy.

Det er kort avstand til E6, jernbane og bussforbindelsene til Glemmen Gård Næringspark er gode. Gang– og sykkelsti er godt utbygget vestover mot Fredrikstad og østover mot Sarpsborg.

  • Glemmen Gård Næringspark (GGN): 110 dekar
  • I tillegg: 21 dekar som grøntanlegg
  • Antatte investeringer 2015-2025:
    Ca. 600 millioner kroner.
  • Bygningsmasse: Ca. 60 000 kvm.
  • Ferdig utviklet: Ca. 300 sysselsatte årsverk knyttet til området